Giriş yap! Hesap oluştur!
Nedir?
Ara
Şifreni mi unuttun?
MÜBADELE VE TASFİYE TALEPNAMELERİ NEDİR: 30 ocak - Sözümoki
08 Eylül 2023, Cuma 20:28 · 131 Okunma

MÜBADELE TASFİYE TALEPNAMELERİ

30 ocak 1923 tarihinde Lozan antlaşmasının mübadele kısmın imzalanmasını ve mübadeleye tabi tutulacak olanların belli olmasını müteakip geride bırakılacak taşınmazların belgelenmesi zaruriyeti çıktı ortaya.

Kimin ne kadar taşınmaz mal varlığı, tapusu varsa belgelenmeliydi ve bu belgelerin kurulan “Muhtelit Komisyonlar “ tarafından tasdik edilmesi gerekiyordu. Asıl amaç anlaşmadaki taraf hükümetlerin düzenlenen bu talepnamelere göre terkedilen ülkede ne kadar mal varlığının bırakıldığının belgelenmesi ve bu belgelerin toplam değerlerinin hesaplanması sonucu ortaya çıkacak alacaklı veya borçlu duruma göre karşı taraftan ne kadar talep edileceğinin belirlenmesiydi.

İşte mübadeleye tabi tarafların bu taşınmaz mal varlıklarını gösteren belgeler kısaca ”mübadil tasfiye talepnamesi” olarak adlandırılmıştır.BELGELER NASIL DÜZENLENMİŞTİR VE NELERİ İÇERİR:
Belgeler 4 nüsha olarak düzenlenmiştir.

1 adedi “memurin-i mahalliye nezdinde kalacak, 1 adedi tasfiye işlerini yürütecek olan “Muhtelit Komisyonu”na, 1 adedi mübadilin göç ettiği memleketin hükümetine, sonuncusu ise mübadilin kendisine verilmiştir.

Belgenin birinci sayfasında :

Kayıt numarası ve kayıt tarihinden sonra “İhtar” başlığı altında “eshab-ı müracaatın” yanlış veya mübalağalı beyanname vermesi durumunda kendi zararına olacağı belirtilmiş ve dilekçe sahibinin kimlik bilgilerine geçilmiştir.

Müstedinin hüviyeti başlığı altında sıra ile:

İsim ve pederinin ismi
Memleketi (livası, kazası, şehri, karyesi)
Halen sakin bulunduğu mahal ( livası kazası, şehri, karyesi)
Sanatı
2. Nci ve 3. Ncü sayfalarda:

Mübadilin bulunduğu yerdeki emval-i gayri menkulesine ait bilgileri ihtiva eden ve 9 sütundan oluşan bir cetvel bulunmaktadır. Bu cedveldeki sütunlarda yer alan bilgiler şunlardır:

Emlak ve arazinin cinsi ve nevi,8 hane, mağaza, tarla, bağ, bostan, orman, mera vs)
Mesaha-i sathiyesi ( dönüm veya arşın murabbaı, dönüm evlek)
Arazinin yetiştirdiği mahsulatın nevi ( hububat , tütün bağ vs)
Emlak ve arazinin kain bulunduğu mahal ( mahalle, mevki, sokağın ismi ve numarası)
Emlak ve arazinin suret-i tasarrufu ( ferağ, intikal,hibe)
Tapu senetlerinin veya diğer vesaik-i tasavvufiyenin tarih ve numaraları (suretleri rapt olacaktır)
Tapu senetleri kimin adına mukayyettir
Emlak ve arazinin tapu senedinde makayyet kıymeti (altın Türk lirası hesabıyla)


4.ncü sayfa:

Bu sayfada müstedinin terk eylediği emlak-ı menkuleye ait olan cetvel ( cetvel- B) bulunmaktadır. Bu cetvel mübadile ait

Eşya-i beytiyye (ev eşyaları) altın Türk lirası üzerinden mecmu kıymeti
Hayvanat (adedi, cinsi, altın Türk lirası kıymeti
5. nci sayfa : vekaletname

Komisyon nezdinde kendilerini temsil ve hukuklarının müdafaası için verilen vekaletname ( kimi mübadiller için ihtiyaç duyulduğunda)

Ek sayfa:

Müsadere edilen emlak beyanı.

Yunanlılarca daha önce müsadere edilen (varsa)mallarını (belgelemeleri halinde) gösterir belge.

Müsaderenin hangi tarihten itibaren (a) ve (b) cetvellerinde irade olunan emvallerin hangi tarihte müsadere edilmiştir.
Müsadere edilen bu emvallerin 1909-1914 seneleri zarfındaki varidat-ı senevisi mikdarı ne idi (a) cedveli mucibince.
Altında tasdik tarihi ve imam, muhtar ve azalardan oluşan tasdik heyeti imza veya mühürleri bulunmaktadır.TASFİYE TALEPNAMELERİNİN ÖNEMİ:
Tasfiye talepnamelerinin içeriğinde neler olduğu yukarıda açıklanmıştır. Mübadil torunları olarak burada bizim için en önemli bölümün; birinci sayfada yer alan “müstedinin kimlik bilgileri” ile nüfusa kayıtlı olduğu yer ile halen oturmakta olduğu yer bilgilerini içeren bölüm olduğu aşikardır. Bu bilgiler bize öncelikle büyüklerimiz tarafında aktarılmış olan (kırıntı dahi olsa) bilgileri kullanarak dedelerimizin kimlik bilgilerine ulaşmamızı sağlamaktadır. Müstedinin hüviyeti, adı ve baba adı ile beraber yazıldığı için bir nesil daha ileri gitme imkanınız oluyor. Gelinen yerin tam olarak adını ve nereye bağlı olduğunu öğrenmenizin yanında varsa aile lakaplarınızı öğreniyorsunuz. Yine geride bırakılan yerde varsa ne kadar vakıf malı cami, imaret gibi değerlerden haberiniz oluyor. Aynı köyden veya kasabadan kimlerin tasfiye talebi kaydı olduğuna bakarak hepsi aynı yere iskan edilmediği için belkide kayıp olan akrabalarınıza ulaşıyor veya hemşehrilerinizi buluyorsunuz. Tüm bu bilgilerin geçmişi araştırmak için can atan biz mübadiller için ne kadar değerli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

Yazarın diğer paylaşımları;
Sözümoki Mutlaka Bilinmesi Gerekenler
Aynı anda hem övgü hem de yergi içeren bir cümle kur?
X

Daha iyi hizmet verebilmek için sistem içerisinde çerezler (cookies) kullanmaktayız. "Çerez Politikamız" sayfasından daha detaylı bilgilere erişebilirsin.

Anladım, daha iyisini yapmaya devam edin.