Giriş yap! Hesap oluştur!
Nedir?
Ara
Şifreni mi unuttun?
Şiirler Mefûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün Gâh câmı pü - Sözümoki
Abdurrahman Said Tozlu Bronz Destekçi Bronz Destekçi
15 Ağustos 2022, Pazartesi 08:33 · 326 Okunma

Şiirler

Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün

Gâh câmı pür zehîr şu cefâlardan içmişiz
Gâh câmı pür sihîr şu sefâlardan içmişiz

Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

Gûyende-yi kizb ol bana kim kîni mi varmış
Gûyâ bu fitenden kala kim dîni mi varmış

Varsun hele kîl kâl sözü lâf olmağa değsin
Vâreste-yi derdim bu defâ` tîni mi varmış

Me`mûru mudur bende-yi tezgâhına şeytân
Şeytân dahi hayretlere dûçâr nesi varmış

Zînhâr bu fezâlarda da görsem seni ma`sûm
Dönmem bu yeminden neye hem çîni mi varmış

Âh nevbeye vursun gene sâf tevbeler olsun
Ânun hele bak tevbeye hîç hîni mi varmış


Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

Yalnızlığa düştük şu cihân içre yetîmiz
Sahrâlara kandık şu zemân içre yetîmiz

Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

Görsün bizi serheng-i cihân gayru yetîmiz
Bî ser kala kaldık şu zemân gayru yetîmiz

Gözler mi aceb rahm u fihâmlan bizi yezdân
Çünkim şu cihân içre elân gayru yetîmiz

Eyler mi kabûl hiç bu gönül konduramazken
Söylenmeğe yok hâl-i zebân gayru yetîmiz

Bî hadd-i sütûn kim dayanır lutfuna kaldık
Tîz ayrılığın gönle gümân gayru yetîmiz

Küstük dili gömdük seni sevdik diye yittik
Devrân-ı felek düştü sühan gayru yetîmiz

Müfteilün / Müfteilün / Fâilün

Göklere mi`râç ediversen de sen
Göklere mi`râcını seyr etmezem

Tâc-ı acem bolsa sefâ sunsa da
Mülk-i acem tâcını men giymezem

تاج عجم بو‎لسە صفا صو‎نسە دە
ملك عجم تاجینی من گیمەزم

Mülk-i cihân bolsa eger dönmezem
Tâc-ı cihân bolsa da heç baxmazam

Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün

Gâh câmı pür zehîr şu cefâlardan içmişiz
Gâh câmı pür sihîr şu sefâlardan içmişiz

Müfteilün / Müfteilün / Fâilün

Bâde-i aşktan gene gel nûş idek
Bezm-i elestten söze gel hûş idek

Geç bu cefâdan gece gel hap çekek
Mutribi rakkâseyi sarhûş idek

Mef’ û lü / Me fâ î lün / Mef’ û lü / Fe û lün

Ey yâr seni sırdâş ettim kendimi vîrân
Verdim sana ömrümden geçtim nice pîrân

Kızgınca demirler dövdüm harlı ateşten
Kanmış kıza nârın renginden daha gîrân

Yandım vuruşurken bir gün korlu alevden
Hengâmede kaçtım bir fırsat bula nîrân

Gördüm kara günden pâk ejder beni bekler
Urgan örü verdim belden geç öte sîrân

Tuttum kanadından mehtâb oldu bu ejder
Tuttum sana nûrdan indim arza ke şîrân

Feûlün / Feûlün / Feûlün / Feûl

Cefâ sancımın nârı sönmez bugün
Gamım pür mücellâya dönmez bugün

Dehânım güler sîne çâk ağlarum
Şu zahmim derûn anlu pâk ağlarum

Fezâlarda âyân cevâb bilmezem
Bu leylâya râm rûh-i âb bilmezem

Benüm fasl-u nevhicretim gelmeyir
O dostlarla sâf sohbetim gelmeyir

Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

Kandım sana cânân gene aşk tevbesi tutmaz
Aşkdan gele bezmgâhını şol nevbesi tutmaz

Müfte’ilün / Fâilün / Müfte’ilün / Fâilün

Gitme gönül hâr-ı dünyâlara saldın beni
Sen de mi yâr nâr-ı sahrâlara saldın beni


Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

Halk-ı eflâk bir taraf dursun bu dilber başkadır
Secde eyler şems cihân duysun bu dilber başkadır

Tüm nucûm eyler tavâf ecrâm-ı âlem seyreder
Ol cihân tekrâr be ân dönsün bu dilber başkadır

Cümle tâirler kanat çırpsın semâdan ârşa dek
Âna hem ânkâ-yı kâf konsun bu dilber başkadır

Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

Soldurdu o bir lahza bakış beni senden
Her gün soluyordum seni fânî nefesimden

Ben dün gece geldim yine yıldızları düzdüm
Hayretlere düştüm seni sevdim de mi üzdüm

Sustum dona kaldım ve dönüp bir daha baktım
Oysam seni sevdim diye âlemleri yaktım

Bir bûsene dünyâları versem değecek mi
Sahrâlara dalsam seni sevsem değecek mi

Mehtâba inat sevmeye geldim seni her gün
İster gireyim türlü kesâfetlere her gün

Özrün dahi pâk sînede âzâr-ı kabâhat
Hoş lutfumu senden çekerim sâr-ı sabâbat

Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

Bahr-i haşnım şems-i hârım gönlü vîrân etme gel
Sana aşkım söyledim sen gayrı pişmân etme gel

Sen habîbemsin bahârımsın nigârımsın bana
Gönlü sen râhâna serdin n`ol perîşân etme gel

Hoş sözün düştüm letâfet birle örttün sen beni
Hoşça heycân isterim her leyli yeksân etme gel

Rûy-ı cânânım dırahşân mihr-i bânımsın benim
Söyle kıskansın rakibler gayrı pinhân etme gel

Aşka isnâf isterim hem zahme dermân isterim
Lutf edersen sen buyur dermânı hicrân etme gel

Sendedir misk gayrı senden başka reyhân istemem
Bunca ısrâr şâhın eyler cânı sultân etme gel

Sevdik ammâ tapmadık sevdim diyen sevdim desin
Çepniyâ sevdik diyen hiç sende bühtân etme gel

Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

Göñlüm sana küskün dil-i gattârın utansın
Serdin beni sen yerlere âsârın utansın

Hoşsun yine ammâ beni yeksân ediyorsun
Kim böylesi harbin yene serdârın utansın

Sen gözleri â`mâ kılıyorken bana baktın
Bir lahza bakışlarla bu enzârın utansın

İnsâf dilerim çok mu görürsün bunu benden
Dermân da dilendim sana dilzârın utansın

Gitmek mi dilersin bu göñülden sana al yol
Dönmek mi dilersin bana pûh ârın utansın

Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

Göñlümde bu Leylâ akılalmaz beni mecnûn
Gel gör beni gurbette ne mahzûn ne de memnûn

Bî âb-ı cihândır bu ne âr var ne de nâmûs
Sarsın göğü kartal yeri bozkurt ne de mesnûn


Yanmış bu göñül mülkümü söndürmeğe âb yok
Bir gurbet-i nâlânı devâ etmeğe tâb yok

Mef’ûlü / Mefâîlün / Mef’ûlü / Feûlün

Leylâ diye Mecnûnlan dünyâlara küstük
Biz bir su için heyhât deryâlara küstük

Her leyl-i cefâmız gamdan sırr-ı vebâdır
Âyân idi ondan biz hülyâlara küstük

Gâh sînede pür-gam gâh gözlerde hüzündür
Ger hücre-i ebdân ol kimyâlara küstük

Zümrüt dahi kıymetten düşmüş neki altın
Sarraf gibi olsan hîç simyâlara küstük

Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün

Açsa əvvəl şâhı pîşgâhından beyâz bir hamle taş
Sürse şâhıŋ şâha bir fil həm vezîr mat çün savaş

Kıl çoban şâyet siyâh görmüşse lâzımdır ricat
Kur zemîniŋ hər cenâhıŋ sən tehakkümlen savaş

Gör rakîbiŋ hamlesinden şâhı sən tîz eylə mat
Bir şehenşâh çıksa meydân şâha kalmaz şol savaş

Hamle çəksən fîl ilen yek şâha kalkar şâha at
Sürsün ân meydâna şâhın bir vezîr ânlan savaş

Tutma meydânuŋ piyonsuz sedd-i şâhındır bu taş
Kal`alar dursun bu şâhıŋ burcudur muhkem savaş

Sür mübârek tahtı sən duysun əvvəl şâh ve mat
Varsa püskürtsün bu hamleylen bitər şâh həm savaş

Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

Bir vâhla gönül hânemi vîrân edesim var
Yerden göğe şol gönlümü yeksân edesim var

Gelsin şu felek gurbeti müzdâd kılı versin
Ol gurbeti bir çok kere zindân edesim var

Sorsan bana esrârını bilmem mi sanırsın
Âh indi tüm esrârını âyân edesim var

Söylenmeğe yer yok gibi bir kuytuda bendim
Issızca duran kûşede nâlân edesim var

Anlık çekilir gökte bulutlar ve görürsün
Hakkın sözü ben kendimi sultân edesim var

Şeytân gibi isyân ediversem sana nefsim
Gönlüm duru dizgin sana burhân edesim var

Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

Ağlar bu göñül derdime hem-dert bulasım var
Dağlar bu göñül kendini hem dert bulasım var

Sahrâ-yı cihân kaplasa dil mülkümü kökten
Issız kuru çölden baña dil-mert bulasım var

Pinhân ediyor bendini benden güzelim yâr
Gözlerde letâfet huyu hoş sert bulasım var

Engince deñizlerde yüzerken görü versem
Pûr inci gibiyken yüzü sâf fert bulasım var

Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün

Bu derd-i sû-yi cihân ağlasın bi ben gülerim
Verâ-yı gurbeti yâr dağlasın bi ben gülerim

Geçen bu sohbet-i yârânı duysalar duramam
Dehân bu setrini kör bağlasın bi ben gülerim

Zemîn-i tâb olacak bastığım zemîn gelecek
Huzûru mahşere dil yağlasın bi ben gülerim

Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün

Göñlüm saña mahcûb yine pişmân beni affet
Döndüm yine sevgim saña ummân beni affet

Bitmez mi tükenmez mi bu aşkım saña geldim
Geldim ve dilendim saña dermân beni affet

Dönmem bu sefer söz saña geldim seni sevdim
Âzâdıma ver sen yine fermân beni affet

Lutfun da boğulsam dahi kahrından yorulsam
Kıl tevbemi makbûl adı Rahmân beni affet

Yazarın diğer paylaşımları;
Sözümoki Mutlaka Bilinmesi Gerekenler
Aynı anda hem övgü hem de yergi içeren bir cümle kur?
X

Daha iyi hizmet verebilmek için sistem içerisinde çerezler (cookies) kullanmaktayız. "Çerez Politikamız" sayfasından daha detaylı bilgilere erişebilirsin.

Anladım, daha iyisini yapmaya devam edin.